"De ideale job? Hij bestaat. Maar hij is voor iedereen anders."

"De balans tussen een rijk leven en een rijke job, dát is werkgenegenheid."

Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden
1. INLEIDING
1.1 Beheer van de Website
De website www.darwin-jobs.be (de Website) wordt beheerd en aangeboden door
Devreker & Deprez BVBA
BE 0668.824.205
1.2 Algemeen bindend karakter van de gebruiksvoorwaarden
De toegang tot en het gebruik van de Website door u ( de Gebruiker) zijn onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder weergegeven zijn, inclusief alle bijlagen en eventuele wijzigingen daaraan door de tijd heen. Zij vormen een bindende overeenkomst tussen u en Devreker & Deprez.
U wordt vriendelijk verzocht deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen. Elk verder bezoek aan of gebruik van de Website betekent automatisch dat u zich akkoord verklaart met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen in deze algemene gebruiksvoorwaarden opgenomen, verzoeken wij u met aandrang de Website niet verder te gebruiken.
1.3 Latere aanpassingen van de gebruiksvoorwaarden
Het is uw verantwoordelijkheid als Gebruiker om op regelmatige tijdstippen alle bepalingen die in deze algemene gebruiksvoorwaarden terug te vinden zijn na te lezen. Devreker & Deprez kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gehouden worden voor enige nalatigheid dienaangaande in hoofde van de Gebruiker.
2. ALGEMENE INHOUD
2.1 Inhoud van de Website
U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Website en de daarop terug te vinden informatie op eigen risico gebeurt. Devreker & Deprez biedt de Website aan in de toestand waarin deze verkeert, en biedt geen enkele andere garantie in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
Op geen enkele manier kan Devreker & Deprez verantwoordelijk gehouden worden voor enig nadeel dat een Gebruiker zou kunnen ondervinden ten gevolge van informatie te vinden op de Website.
2.2 Inhoud van derde partijen
De informatie die verspreid wordt via banners, buttons, skyscrapers, flash, foto's of html pagina's of andere media die gegenereerd of geleverd wordt door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Devreker & Deprez.
2.3 Links naar websites van derde partijen
Alle links naar websites van anderen die terug te vinden zijn op de Website vallen eveneens buiten de verantwoordelijkheid van Devreker & Deprez. Het aanbieden van deze links betekent in geen geval dat Devreker & Deprez de inhoud aanvaardt en goedkeurt van de websites waarnaar gelinkt wordt. Het gebruik ervan is voor eigen risico. Devreker & Deprez kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van en de informatie op de websites waarnaar gelinkt wordt.
3. RECHTEN EN VERBINTENISSEN VAN Devreker & Deprez
3.1 Verbintenissen van Devreker & Deprez
Technical Forces verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te doen om
- de Website zo volledig en correct mogelijk up to date te houden;
- de Website permanent beschikbaar en volledig functioneel te houden.
- de Website te beveiligen tegen virussen of toegang door onbevoegden van de verstrekte gegevens.
3.2 Aansprakelijkheid van Devreker & Deprez
Het is mogelijk dat de Website op een bepaald ogenblik, ondanks alle inspanningen door Devreker & Deprez geleverd, onvolledige of onjuiste informatie bevat, niet volledig veilig is of tijdelijk niet beschikbaar is. Tevens zal de Website op bepaalde momenten zonder voorafgaande waarschuwing niet beschikbaar zijn omwille van veiligheidsredenen, onderhoud van de site of om functionele stoornissen te verhelpen. Devreker & Deprez is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of de schade die een Gebruiker daardoor zou lijden.
Devreker & Deprez biedt op geen enkele manier een garantie aan de Gebruikers dat het gebruik van de Website zal leiden tot het vinden van een geschikte werkgever/job of een geschikte werknemer.
De aansprakelijkheid van Devreker & Deprez, inclusief deze voor schending van de algemene gebruiksvoorwaarden of wegens onrechtmatig handelen, beperkt zich tot een bedrag van maximaal 1.000 €.
4. RECHTEN EN VERBINTENISSEN VAN DE GEBRUIKER
4.1 Verbintenissen van de Gebruiker
De Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat de Website enkel en alleen bedoeld is voor werkgevers die
werknemers zoeken of werknemers die een werkgever zoeken. Deze Website mag voor geen enkel ander
doeleinde gebruikt worden.
In het bijzonder waarborgt u als Gebruiker:
- dat u volgens de geldende wetgeving in uw land gemachtigd bent deze site te bezoeken en dat u de regels die
op u van toepassing zijn zal naleven;
- dat u al het mogelijke zal doen om te vermijden dat u bewust of onbewust afbreuk doet aan de inhoud van de
Website, functiestoornissen of onbeschikbaarheid van de Website veroorzaakt en dat u evenmin uw
medewerking zal verlenen aan dergelijke praktijken;
- dat u de Website niet zal gebruiken op een manier zodat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een
rechtspersoon of natuurlijk persoon en dat u de op de Website beschikbare informatie niet wederrechtelijk zal
gebruiken;
- dat u de Website niet zal gebruiken voor enige posting en overdracht van materiaal met publicitaire of
promotionele doeleinden zonder hiervoor voorafgaand uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te vragen;
- dat u als enige verantwoordelijk bent voor de informatie die u op de Website plaatst en voor de daaruit
voortkomende gevolgen, in het bijzonder maar niet beperkt tot eventuele inbreuken op intellectuele of andere
eigendomsrechten van derde partijen;
- dat u te allen tijde Technical Forces zal vrijwaren tegen aanspraken van derde partijen.
4.2 Rechten van de Gebruiker
Devreker & Deprez biedt aan de Gebruikers van welke aard dan ook een recht tot toegang tot de Website voor
strikt intern en/of persoonlijk gebruik bij het zoeken naar een geschikte werknemer of werkgever. Dit recht is
opzegbaar en niet-exclusief. Op geen enkele manier mag een werknemer of werkgever de gegevens die op de
Website staan, verhandelen of verkopen.
5. VARIA
5.1 Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, tekens, grafieken, gegevens, gegevensbanken, domeinnamen, logo's, merken, en
ander materiaal op deze site beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van Devreker & Deprez of van
derden.
Het is derhalve niet toegestaan om de Website of één of meerdere van haar onderdelen op te slaan, te kopiëren,
te reproduceren, aan te passen, te verhandelen, openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van Devreker & Deprez.
Wat betreft de informatie die u zelf op de Website plaatst verleent u aan Devreker & Deprez en andere
Gebruikers een kosteloze, niet-exclusieve en wereldwijde licentie voor gebruik in overeenstemming met de
doeleinden van de Website.
5.2 Privacybeleid
5.2.1. INLEIDING
Omdat Devreker & Deprez de bescherming van uw rechten hoog in het vaandel draagt en streeft naar een open
communicatie, hebben wij de hiernavolgende privacy policy opgesteld. De privacy policy is opgesteld geheel in
overeenstemming met de vereisten vastgelegd in de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en Richtlijn 95/46/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Eventuele wijzigingen van de privacy policy zijn steeds op deze website beschikbaar zodat het steeds mogelijk is
om te weten welke gegevens over u verzameld worden, waarom, op welke manier, wie er toegang toe heeft, wie
er verantwoordelijk is en hoe de gegevens, indien nodig, aangepast kunnen worden. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze website deze wijzigingen zelf na te gaan.
Devreker & Deprez heeft geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van, en is niet aansprakelijk voor de
privacy policy van websites waarnaar gelinkt wordt vanaf deze site.
Devreker & Deprez is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor wat derden doen met de informatie die
ze bekomen via deze website.
5.2.2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN VOOR WELKE PERIODE?
De gegevens die wij over u verwerken behelzen uw naam, uw adres, uw contactgegevens, uw taalkeuze, uw
geboortedatum, uw geslacht, uw nationaliteit, gegevens over uw opleiding en werkervaring, over uw
persoonlijke interesses, de gegevens over uw gebruik van deze site en uw IP-adres. Het betreft dus zowel
algemene gegevens die geen identificatie toelaten als gegevens die dat wel toelaten. Door ons deze gegevens
over te maken geeft u de toestemming om deze gegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze privacy
policy worden vermeld. .
5.2.3. HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?
De gegevens worden op 2 manieren verzameld. Ten eerste zijn er de gegevens die automatisch aan ons
verzonden worden wanneer u gebruik maakt van deze site. Deze gegevens omvatten onder andere uw taalkeuze,
uw browsertype en IP-adres. Deze gegevens worden automatisch verzameld via cookies. Cookies zijn kleine
computerbestanden die door onze servers worden verstuurd en die op de harde schijf van uw computer worden
geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door Devreker & Deprez kan worden ontcijferd en dan
nog alleen wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies laten u toe gemakkelijker te navigeren op onze site. Uw
internetbrowser laat toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een
cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de
help-functie van uw internetbrowser.
Daarnaast worden ook nog gegevens verzameld waarnaar expliciet gevraagd wordt voor bepaalde toepassingen
van de website en die door u zelf ingevuld worden, zoals uw adres, e-mailadres, contactgegevens en dergelijke.
In het bijzonder kan Devreker & Deprez u gegevens vragen om uw kwalificaties en persoonlijke ervaring na te
gaan en te evalueren.
Devreker & Deprez vraagt noch suggereert dat u ons gevoelige persoonlijke informatie meedeelt betreffende uw
medische toestand of gezondheid, raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische
overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging of seksuele levensstijl. Indien u toch dergelijke informatie
verstrekt, zal deze op dezelfde wijze behandeld worden als andere persoonlijke informatie binnen de grenzen van
de wettelijke bepalingen die hierop van toepassing zijn.
Devreker & Deprez zal redelijke zorg aan de dag leggen, door het nemen van aangepaste technische en
organisatorische maatregelen, om uw persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te bewaren.
Devreker & Deprez zal uw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan nodig voor het verlenen van haar
diensten, tenzij wanneer de wet een langere termijn oplegt.
Deze website maakt daarnaast gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren
hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website
(met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit
op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit
en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in
uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen er u echter op dat u in dat geval wellicht
niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals
hiervoor omschreven.
5.2.4. WAAROM WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?
5.2.4.1. Intern gebruik door Devreker & Deprez
Devreker & Deprez gebruikt uw gegevens met het oog op volgende doelstellingen:
- om u te kunnen informeren over vacatures.
- om u alle informatie aangaande uw interesses en onze producten & diensten te kunnen verschaffen indien u dat
wenst
- om een overeenkomst voor uitzendarbeid af te sluiten
- om de verschillende advertenties op deze site te kunnen aanbieden
- om extra beveiligde gebieden op onze site te kunnen maken waar enkel bevoegden toegang toe kunnen krijgen
- om statistische verwerkingen uit te voeren betreffende het aantal bezoekers op deze site en de verschillen de
rubrieken ervan
- voor de (technische) administratie van de site
Binnen deze doeleinden kan Devreker & Deprez uw gegevens ook meedelen aan vennootschappen die aan haar
verbonden zijn.
5.2.4.2. Gebruik door derden
De gegevens die u verschaft kunnen worden doorgegeven aan potentiële werkgevers. Desgevallend kunnen deze
gegevens ook anoniem gemaakt worden.
Indien u dit wenst kunt u er ook mee instemmen uw gegevens aan andere gebruikers van deze site kenbaar te
maken. Een aantal van deze gebruikers kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte,
waardoor zij aan een andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens onderworpen zijn.
Uw gegevens worden tevens doorgegeven indien een wettelijke bepaling dat oplegt, of wanneer een
overheidsinstelling of regelgevende instantie erom verzoekt of in het geval dat Devreker & Deprez te goeder
trouw meent dat dit noodzakelijk is om: te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; de
rechten of het eigendom van Devreker & Deprez of haar gelieerde ondernemingen te beschermen; een misdrijf te
voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te
beschermen.
Andere werkzoekenden krijgen in geen geval toegang tot uw gegevens.
Devreker & Deprez mag behoudens uitdrukkelijk verzet van uwentwege uw persoonsgegevens doorgeven aan
haar eventuele rechtsopvolgers, aan verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) en aan
contractueel verbonden partijen die deze gegevens kunnen gebruiken met het oog op de doelstellingen vermeld
onder punt 4.1, alsook met het oog op volgende doelstellingen: voortzetting van de dienstverstrekking, private
arbeidsbemiddeling en werving en selectie zowel voor uitzendarbeid als arbeid in dienstverband, sturen van
commerciële berichten over hun producten en diensten. U hebt evenwel het recht u tegen dit gebruik van uw
gegevens te verzetten.
Behalve in het geval dat u gebruik maakt van uw recht om zich daartegen te verzetten , worden uw gegevens
soms ook doorgegeven aan derden voor direct marketing doeleinden.
Devreker & Deprez is in geen geval verantwoordelijk voor hetgeen derden met deze gegevens doen.
5.2.5. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMD?
Devreker & Deprez neemt maatregelen om ongeoorloofde toegang tot haar websites en wijzigingen, verwerving
of misbruik van persoonlijke gegevens door onbevoegden te voorkomen. Zo wordt de computer vergrendeld
door wachtwoorden. Devreker & Deprez wijst u evenwel op het feit dat geen enkel netwerk, ook niet het internet
, volledig veilig is. Devreker & Deprez kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies,
beschadiging of ongeoorloofde verwerving van de persoonlijke gegevens die op de site worden verstrekt, of voor
enige schade die voortvloeit uit dat verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving.
5.2.6. WIJZIGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
U kunt te allen tijde toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze wijzigen of desgevallend zelfs
verwijderen. Hiertoe dient u uw identiteit te bewijzen en een ondertekend verzoek sturen naar Devreker &
Deprez. Ook de toestemmingsregeling in verband met het al dan niet vertrekken van uw persoonsgegevens aan
derde partijen kan te allen tijde gewijzigd worden.
5.2.7. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENOPLOSSING
Deze privacyverklaring is onderworpen aan Belgisch recht.
In geval van enig geschil over deze website zijn de rechtbanken van Kortrijk exclusief bevoegd, met uitsluiting
van enige andere instantie.
5.2.8. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is
Devreker & Deprez
Dit bedrijf is verantwoordelijk voor het beantwoorden van al uw vragen over de bescherming van uw privacy.
6. AANGAANDE DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de
geldigheid, toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. De nietige bepaling zal
vervangen worden door een nieuwe bepaling die zo exact mogelijk de doelstelling van de nietige bepaling
respecteert.